Дата: 03 травня 2020 р.

svit.one


Публічна оферта та публічний договір щодо надання послуг доступу до сервісів Svit


1. Загальні положення.


1.1. Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною пропозицією (офертою) та публічним договором.

1.2. Svit Inc. з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – “Користувач”, “Ви”), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на умовах, викладених в цьому документі та додатках до нього.

1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://svit.net/ua/policies-ua/terms-ua та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

1.4. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою та мають технічну можливість одержання послуги.

1.5. Користувачем не може бути особа, щодо якої, у відповідності з законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.6. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача зі Сервісами (службами, сайтами, програмами тощо) Виконавця. Цим Користувач підтверджує свою згоду з усіма умовами цього Договору, а Сервіс надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід та використання Сервісів на умовах, викладених в цьому Договорі.

1.7. Будь-яка взаємодія Користувача зі Сервісами (у тому числі, але не виключно, реєстрація у сервісах і/або фактичне користування Сервісами) означає отримання послуг від Виконавця та безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цього Договору (у тому числі його додатками). Така взаємодія зі Сервісами є повним і безумовним акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення договору, незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання його умов.

1.8. Фізична або юридична особа, яка стає Користувачем за Договором, зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Перед початком користування Послугою Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Користувач не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися Сервісами.

1.9. Сервіси надаються на платній або безкоштовній основі за вибором Користувача шляхом надання доступу до послуг.

1.10. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти чи будь-які додаткові умови, що стосуються певного Сервісу, наприклад, з метою відображення змін у законодавстві чи в самому Сервісі та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

1.11. Продовження користування Сервісами Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія зі Сервісами) означає його згоду зі змінами в Договорі.

1.12. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами Користувач повинен припинити користування Сервісом.

1.13. Якщо Користувач не погоджуєтеся зі зміненими умовами певного Сервісу, необхідно припинити користування таким Сервісом.

1.14. Користувач — суб'єкт персональних даних, який користуючись сервісом, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісів.

1.15. Виконавець є постачальником послуг проміжного характеру в інформаційній сфері в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» і не є ініціатором передачі інформації.

1.16. Під дію цього Договору підпадають всі існуючі на даний момент Сервіси, а також будь-які їх подальші модифікації, та Сервіси, які з'являться в майбутньому.

1.17. Крім тексту цієї Угоди, порядок надання Сервісів і умови користування визначається також Політикою конфіденційності, та додатковими вимогами до кожного окремого Сервісу, які є невід'ємними частинами цієї Угоди.

1.18. Додаткові умови можна переглянути у відповідному Сервісі, і вони становлять частину цього Договору, якщо Користувач користується таким Сервісом. Користуючись Сервісами Користувач повинен дотримуватися положень будь-яких умов, представлених у межах Сервісу.

1.19. У разі виникнення суперечностей між цими та додатковими умовами перевагу матимуть додаткові умови.


2. Терміни та визначення


2.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до Сервісів на умовах, що викладені у даному Договорі.

2.2. Акцепт – повна й безумовна згода Користувача на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

2.3. Сервіс, Сервіси (служби) – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісів, сайтів, на які поширюються умови цього Договору, а саме:

2.3.1. Сайти Світ

2.3.2. Оголошення Світ

2.3.3. Бізнес-каталог Світ

2.3.4. CRM Світ

2.4. Користувач – фізична та/або юридична особа, користувач Сервісу, який має доступ до Сервісу та якому Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

2.5. Послуга – це надання Виконавцем Користувачу доступу до Сервісів на платній або безкоштовній основі, після проходження Користувачем реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

2.6. Адміністрація Сервісів - Виконавець і/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Сервісом і надання послуг Користувачам.

2.7. Контент – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються та які розміщуються Користувачем з допомогою Сервісів. Те, що Користувач пише, завантажує, надсилає, зберігає, отримує або чим ділиться через Сервіси, наприклад: фотографії, рекламні матеріали, інформація про Користувача, відгуки, оголошення тощо.

2.8. Обліковий запис - сукупність інформації про Користувача, що ним надана. Обліковий запис потрібен для роботи деяких Сервісів.

2.9. Політика конфіденційності – умови роботи з конфіденційною інформацією у Сервісах, які є невід'ємною частиною цього Договору та розміщені за посиланням: https://svit.net/ua/policies-ua/privacy-ua.

2.10. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Користувачу послуги в об’ємі передбаченому даним Договором та відповідними Сервісами, який Користувач обирає самостійно.

2.11. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Користувачу послуги обмеженого доступу до сервісу. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Користувачем.

2.12. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Користувача за доступ до Сервісу.

2.13. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

2.14. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.15. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

2.16. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація у Сервісі передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

2.17. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі Сервіс передає веб-бравзеру Користувача, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Користувача. Файли cookie використовуються Сервісами для ідентифікації Користувача при наступних відвідуваннях Сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по Сервісу. В інших випадках Сервіс зберігає в cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Користувача. Користувач може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-бравзері, але це може призвести до некоректної роботи певних Сервісів.

2.18. Договір – це користувацький договір (угода користувача), який розміщена за адресою на цій сторінці ( ) з усіма додатками та додатковими умовами.


3. Предмет договору.


3.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Користувачу доступ через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісів Світ, розміщених на інтернет-сайтах Виконавця (svit.net та інших), який забезпечує розміщення і обробку інформації Користувача, а Користувач зобов’язується прийняти та у відповідних випадках оплатити Виконавцю надані Послуги.


4. Порядок надання послуг.


4.1. Надання послуг починається шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору Користувачем, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до законодавства України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

4.2. Послуги за даним Договором можуть надаватися Користувачу на платній або безкоштовній основі в залежності від вибору Користувача.

4.3. Для Користувачів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання послуг Виконавця. У разі якщо Користувач попередньо користувався платними послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.

4.4. У разі, якщо до Договору вносяться зміни після акцепту Оферти Користувачем, Користувач, який отримує послуги на платній основі, має право користуватися редакціями Договору, додаткових умов та тарифів, що діяли на момент прийняття Оферти, до закінчення строку Договору.

4.5. Місцем надання Послуг, визначених в цьому Договорі є місцезнаходження Виконавця.

4.6. В наданні послуги передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування сервісу. Перерви в роботі сервісу здійснюються в моменти найменшого навантаження сервісу. Інформація про призупинення надання послуг розміщується (оприлюднюється) на Сервісі не менше, ніж за одну добу до початку призупинення.

4.7. Виконавець не є стороною взаємовідносин між Користувачами та третіми особами. Всі угоди між Користувачами безпосередньо та між Користувачами та третіми особами укладаються безпосередньо, Виконавець не є учасником таких угод, а лише надає комунікаційний майданчик. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, що передається чи отримується і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами Сервісів.


5. Права та обов’язки сторін


5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. Надавати Користувачу послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг, а у випадку безкоштовного користування сервісом надавати той об’єм послуг, який визначений Виконавцем на власний розсуд.

5.1.2. Сповіщати Користувача про перерви в роботі Сервісів.

5.1.3. Надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки у разі зазначення Користувачем ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням платних Послуг.

5.1.4. Реагувати на повідомлення про ймовірні порушення авторських прав і припиняти дію облікових записів багаторазових порушників відповідно до процедури, описаної в законодавстві.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. У випадку використання Користувачем платних послуг та нездійснення оплати таких послуг на наступний період, надавати йому об’єм послуг встановлений для Користувачів, які використовують безкоштовні послуги сервісу.

5.2.2. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

5.2.3. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті, за 15 календарних днів до їх впровадження.

5.2.4. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Сервісів або захисту Виконавця та Користувача(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

5.2.5. Надсилати оголошення Сервісів, адміністративні повідомлення й іншу інформацію. Користувач може відмовитися від деяких із таких повідомлень.

5.2.6. Надсилати Користувачам повідомлення (комерційні пропозиції), в тому числі електронні повідомлення на адресу наданої Користувачем електронної пошти або текстових повідомлень на надані Користувачем номери його телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про можливості Сервісів, діяльності Виконавця або його партнерів. Користувач у будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.

5.2.7. Розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сервісів без узгодження з Користувачем.

5.2.8. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди (разом з його невід'ємними частинами), призупинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до будь-якого зі Сервісів в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені Користувачеві такими діями.

5.2.9. Здійснювати модерацію всього Контенту на відповідність вимогам цього Договору, та чинного законодавства України, та у разі виявлених порушень в будь-який час на свій розсуд видаляти таку інформацію зі Сервісів без пояснення причин.

5.2.10. Відмовитися від надання послуг Користувачу та розірвати Договір в односторонньому порядку в разі систематичного порушення ним умов цього Договору.

5.2.11. З метою забезпечення безпеки Користувачів та роботи Сервісу, а також з метою запобігання та зупинення шахрайських дій вимагати документи, що ідентифікують Користувача (фотографію Користувача в форматі автопортрету з відкритим паспортом, скан-копії (фотографії) паспорту Користувача, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань для фізичних осіб та юридичних осіб тощо). У випадку відмови надати документи, Адміністрація Сервісу має право в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до будь-якого зі Сервісів в будь-який час.

5.2.12. Вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.

5.2.13. В односторонньому порядку видаляти розміщений Користувачем контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (у т.ч. права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає, на думку адміністрації Сервісу, принципам суспільної моралі.

5.2.14. Видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем, без попередження, у випадках здійснення діяльності з порушенням вимог чинного законодавства України, іншого порушення прав або законних інтересів інших Користувачів Сервісів, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням (у тому числі в разі порушень прав споживачів), а також під час розгляду ймовірних зловживань Користувача.

5.2.15. Використовувати відгуки чи пропозиції стосовно наших Сервісів без жодних зобов’язань перед Користувачем.

5.3. Користувач зобов'язується:

5.3.1. Не зловживате Сервісами. Зокрема, не перешкоджати роботі Сервісів і не намагатися отримати до них доступ за допомогою методів, які не відповідають наданим Виконавцем інтерфейсам і вказівкам. Сервісами можна користуватися лише в дозволених законодавством межах та у визначений Виконавцем спосіб.

5.3.2. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг. Регулярно, не рідше ніж один раз на місяць, переглядати цей Договір на предмет внесених змін. Відвідувати сайти Сервісів для ознайомлення з публікаціями Виконавця щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, та умовах.

5.3.3. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку та терміни, передбачені даним Договором та відповідними додатковими умовами певних Сервісів.

5.3.4. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

5.3.5. Не копіювати, не змінювати, не поширювати, не продавати чи здавати в оренду будь-яку частину Сервісів або включеного в них програмного забезпечення, а також не здійснювати викриття технології чи намагатися отримати вихідний код такого програмного забезпечення, окрім випадків, коли такі обмеження суперечать законодавству, або за наявності нашого письмового дозволу.

5.3.6. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.3.7. Надати правдиву, точну і повну інформацію про себе і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, забезпечити достовірність наданої інформації.

5.3.8. Використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Виконавця.

5.3.9. Не вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Сервісів і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

5.3.10. Не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого Облікового запису шляхом підбору логіна та пароля, злому або інших дій.

5.3.11. Не передавати, не відступати, не продавати свої реквізити для доступу до Сервісів, а також права на обліковий запис, третім особам без згоди Адміністрації Сервісів. У разі передачі логіна та пароля або прав на доступ третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.

5.3.12. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, негайно повідомити про це Адміністрацію Сервісу.

5.3.13. Не використовувати пароль і Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису.

5.3.14. Не використовувати самостійно або з залученням третіх осіб можливості Сервісу з метою, яка може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.

5.3.15. Гарантувати, що володіє всіма правами на використання матеріалів та Контенту, що розміщуються ним на Сервісах, у т.ч. правами інтелектуальної власності.

5.3.16. Надати за запитом від Адміністрації Сервісу додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надання Сервісів (послуг).

5.3.17. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сервісів.

5.4. Користувач має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

5.4.2. Відмовитись від отримання будь-яких листів від Сервісів, крім потрібних для роботи з Сервісом чи для комунікації з Виконавцем.

5.4.3. Виправити свої персональні дані, якщо вони неповні і (або) неправильні.

5.4.4. Вимагати видалити свої персональні дані.

5.4.5. Подати претензію, якщо вважає, що його права й інтереси порушені. Виконавець зробить все можливе, щоб виправити ситуацію.


6. Контент у Сервісах


6.1. В Сервісах можна завантажувати, подавати, зберігати, надсилати або отримувати контент (вміст, інформацію).

6.2. Публікація контенту на Сервісах повинна здійснюватися в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, положень цього Договору, додаткових умов конкретних Сервісів та Політики конфіденційності.

6.3. Користувач зберігає за собою будь-які права інтелектуальної власності на власний контент. Усе, що належить Користувачеві, залишається у його власності. Завантажуючи, подаючи, зберігаючи, надсилаючи або отримуючи вміст у Сервісах або через них, Користувач надає Виконавцеві (та його партнерам) визнану в усьому світі ліцензію на використання, розміщення, зберігання, копіювання, зміну, повідомлення, публікацію, публічне відтворення й відображення та поширення такого вмісту, а також створення похідних матеріалів на його основі (наприклад отриманих у результаті перекладу, адаптації чи інших внесених Виконавцем змін з метою кращої сумісності вмісту зі Сервісами). Надані в рамках такої ліцензії права застосовуються лише з метою забезпечення роботи, рекламування й удосконалення Сервісів, а також для розробки нових. Ця ліцензія залишатиметься чинною, навіть якщо Користувач припинить користуватися Сервісами. Користувач гарантує, що він володіє всіма потрібними правами на надання Виконавцеві такої ліцензії для будь-якого вмісту, поданого ним у Сервіси.

6.4. Користування Сервісами не надає Користувачеві жодних прав інтелектуальної власності щодо Сервісу чи вмісту, доступ до якого отримує Користувач. Користувач може використовувати вміст, отриманий зі Сервісів, виключно з дозволу його власника або в інших дозволених законодавством межах.

6.5. Цей Договір не дає Користувачеві права користуватися будь-якими елементами бренду чи логотипами Сервісів. Забороняється видаляти, приховувати чи змінювати будь-які юридичні застереження, що відображаються у Сервісах або в їх рамках. Частина відображеного в Сервісах вмісту не належить Виконавцеві. Відповідальність за такий вміст несуть виключно суб’єкти, які його надають.

6.6. Виконавець може перевіряти вміст з метою визначення того, чи не порушує він вимог законодавства або умов цього Договору чи додаткових умов. Також Виконавець може видаляти вміст або відмовлятися його опублікувати, якщо у нього є обґрунтовані підстави вважати, що він порушує правила чи є незаконним. Однак це не обов’язково означає, що Виконавець перевіряє вміст. Виконавець не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні конетенту Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим (включаючи упущену вигоду).

6.8. Виконавець не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сервісах, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Сервісу, так й іншими можливими способами.

6.9. У разі виникнення в зв'язку з розміщенням Користувачем Контенту та/або будь-якої інформації, рекламних матеріалів претензій, суперечок застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів або за рішенням суду, такий Користувач зобов'язується розглядати та вирішувати ці питання самостійно без залучення Адміністрації Сервісів, а також зобов'язується компенсувати Виконавцеві в повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, викликані порушенням ним умов цього Договору.

6.10. Вся розміщена Користувачем на Сервісі інформація вважається власністю Користувача, який її розмістив, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (Контенту) законодавству України несуть такі Користувачі. Користувач Сервісу не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами та несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

6.11. Деякі Сервіси можуть пропонувати способи отримання доступу до поданого в такий Сервіс контенту чи його видалення. Також у деяких Сервісах є умови або налаштування, що обмежують обсяг використання Виконавцем надісланого в такі Сервіси контенту.

6.12. Автоматизовані системи Виконавця аналізують контент Користувача, щоб надавати функції продуктів, які відповідають потребам Користувача, наприклад персоналізовані результати пошуку, підібрані оголошення, виявлення спаму та зловмисного програмного забезпечення. Цей аналіз проводиться під час надсилання, отримання та зберігання контенту.

6.13. Якщо у Користувача є обліковий запис, Виконавець може показувати ім’я та фотографію профілю та дії, які він виконує в Сервісах або програмах сторонніх розробників, під’єднаних до облікового запису (наприклад відгуки й коментарі Користувача), зокрема в оголошеннях та іншому комерційному контексті.

6.14. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, й інших об'єктів, що використовуються при наданні Сервісів, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами та конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу та належать Виконавцеві, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Адміністрації Порталу чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

6.15. У Політиці конфіденційності описано, як Виконавець обробляє особисті дані Користувача та захищає його конфіденційність під час користування Сервісами. Користуючись Сервісами, Користувач дозволяє Виконавцеві використовувати такі дані відповідно до політики конфіденційності Виконавця.

6.16. Всі матеріали, доступ до яких Користувачу надається Виконавцем є об’єктами прав інтелектуальної власності Виконавця. Виключні права на об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути створені Виконавцем у процесі надання Послуг Користувачу, зберігаються за Виконавцем.


7. Вартість послуг, порядок і терміни оплати.


7.1. Користувач здійснює оплату Послуги за цінами (тарифами), які встановлюються Виконавцем в розділах відповідних Cервісів. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Користувач на свій розсуд обирає тариф, із діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

7.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передоплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець може призупинити надання послуг в результаті чого Користувач автоматично переходить в безкоштовний тариф. Після здійснення оплати платних послуг Користувач автоматично, протягом 24 годин, переходить з безкоштовного тарифу до отримання того об’єму платних послуг, які сплатив.

7.3. Рекламні послуги та Додаткові послуги надаються Виконавцем Користувачу протягом строків, встановлених у відповідних тарифах на Рекламні послуги та на Додаткові послуги.

7.4. Рекламні послуги та Додаткові послуги можуть надаватись Виконавцем Користувачу на умовах попередньої оплати або часткової післяплати за погодженням Сторін.

7.5. Оплата послуг здійснюється Користувачем на Сервісі через будь-який безпечний платіжний сервіс шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

7.6. По завершенню кожного звітного періоду надання Послуг за цим Договором, Сторони оформлюють акт наданих послуг (надалі – Акт) наступним чином: за фактично надані Послуги за звітний період Виконавець надсилає Користувачу Акт у двох примірниках не пізніше: – 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним, у разі складання Актів в паперовому вигляді; – 7-го (сьомого) числа місяця, наступного за звітним, у разі складання Актів шляхом використання електронного документообігу в порядку, передбаченому розділом 13 цього Договору.

7.7. Користувач зобов’язаний підписати Акт та передати його Виконавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надіслання його Виконавцем Користувачу, або в цей же строк надати мотивовані заперечення. Якщо у вказаний строк акти не підписані Користувачем та/або не передані Виконавцю, та щодо них не надійшли мотивовані заперечення, Послуги вважаються надані належним чином та прийняті Користувачем, а стан взаємних розрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Користувачем. В цьому випадку не підписаний Користувачем Акт породжує такі ж права та обов’язки для Сторін, як і підписаний та є підставою для оплати.


8. Гарантії


8.1. Виконавець та Користувач гарантують, що володіють всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

8.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що надав достовірні дані при реєстрації в якості Користувача та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг.

8.3. Користувач гарантує, що володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Сервісах (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).

8.4. За винятком положень, прямо викладених у цьому Договорі або в додаткових умовах, ані Виконавець, ані його постачальники чи дистриб’ютори не надають жодних спеціальних гарантій щодо Сервісів. Наприклад, Виконавець не несе жодних зобов’язань щодо вмісту в рамках Сервісів, певних функціональних можливостей Сервісів, їх надійності, доступності або здатності задовольняти потреби Користувача. Сервіси надаються «як є». Наскільки це дозволено законодавством, Виконавець відмовляється від усіх гарантій.

8.5. Виконавець не гарантує безумовного збереження Облікового запису Користувача, доменного імені в піддоменах Виконавця.


9. Відповідальність та обмеження відповідальності сторін


9.1. За не виконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

9.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за дії, пов'язані з обліковим записом, зокрема за гарантування його захисту.

9.3. Користувач зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів Користувача.

9.4. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, яких залучив Користувач та послугами яких Користувач скористався в подальшому.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису та даних Користувача.

9.6. Виконавець не несе відповідальності за персональні дані третіх осіб, які не були розміщені на сервісі самим Виконавцем.

9.7. Виконавець не несе відповідальності за дії Користувача стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Користувача та можливі збитки від них.

9.8. Виконавець не контролює якість і терміни поставки Користувачами послуг, пропонованих ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сервісах. В результаті Користувач приймає умову, згідно з якою всі товари та послуги, що пропонуються через Сервіси третім особам, надаються ним під свою самостійну відповідальність та продаж таких товарів/надання послуг ніяк не пов'язані з діяльністю Сервісів.

9.9. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сервісів, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів. Виконавець не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.

9.10. Виконавець не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове та безперебійне надання Сервісів, припинення доступу Користувача до Сервісів, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Сервісів, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

9.11. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання або несанкціонованого доступу третіх осіб до комунікацій Користувача.

9.12. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаних або пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів.

9.13. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачами або іншими третіми особами щодо змісту та законності, достовірності та повноти інформації (Контенту), що надається/отримується Користувачем при використанні Сервісів.

9.14. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Виконавця, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів Порталу, такий Користувач зобов'язується своїми силами і за власний рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Виконавця від можливих збитків і розглядів, або виступити на боці Виконавця в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Виконавцеві (включаючи судові витрати), завдані йому у зв'язку з претензіями та позовами, що пов'язані з розміщенням матеріалів і/або діяльністю Користувача у Сервісах.

9.15. Виконавець не нестиме відповідальність за будь-які збитки або збитки, які прямо або побічно виникли в третіх осіб у результаті діяльності Користувача. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі упущену вигоду. Відповідальність Виконавця обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Виконавця в розмірі, що не перевищує вартість наданих послуг окремо взятому Користувачеві (або, на розсуд Виконавця, повторним наданням послуг).

9.16. Виконавець не несе відповідальність за дії систем переказів, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

9.17. Якщо це дозволено законодавством, Виконавець, його постачальники та дистриб’ютори не несуть відповідальності за втрачені вигоду, доходи чи дані, фінансові збитки або непрямі, фактичні, побічні чи штрафні збитки.

9.18. Наскільки це дозволено законодавством, загальна відповідальність Виконавця, його постачальників і дистриб’юторів за будь-якими претензіями в межах цих умов, зокрема, щодо будь-яких опосередкованих гарантій, обмежується сумою, сплаченою Користувачем за користування Сервісами. У жодному випадку Виконавець, його постачальники та дистриб’ютори не несуть відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які неможливо було обґрунтовано передбачити.


10. Порядок врегулювання спорів


10.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Судові спори будуть розглядатися судами за місцезнаходженням Виконавця.

10.4. Якщо Користувач порушив умови цього Договору, однак Виконавець не вжив негайних заходів, це не означає, що Виконавець відмовляється від певних прав, які може мати (наприклад, права вживати відповідних заходів у майбутньому).

10.5. Суди деяких країн не застосовують законодавство України для вирішення певних типів спорів. Якщо Користувач проживає в одній з таких країн, у випадках неможливості застосування законодавства України до таких спорів, пов’язаних із цими умовами, застосовуватиметься законодавство країни Користувача. В іншому випадку Користувач погоджується, що до будь-яких спорів, які виникають із цього Договору або пов’язані з ним чи зі Сервісами, застосовується законодавство України.


11. Обставини непереборної сили


11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

11.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.


12. Термін дії Договору, порядок його зміни та розірвання


12.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту акцепту Користувачем, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

12.2. В разі належного виконання умов цього Договору Користувач має переважне право на продовження отримання платних послуг доступу на наступний період. В такому разі, при здійсненні ним попередньої оплати Послуги доступу за наступний період користування, надання такої Послуги продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Оферти.

12.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

12.4. Для відмови від отримання платних послуг Користувачу достатньо лише не здійснювати оплату за наступний період, у зв’язку із чим Користувач автоматично переводиться в режим надання безкоштовних послуг.

12.5. У разі, якщо Користувач бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Виконавця йому необхідно видалити свій акаунт на Сервісах, надіславши відповідний запит Виконавцю.

12.6. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Користувачу не повертаються та не компенсуються.


13. Інші умови


13.1. Якщо певне положення припиняє діяти, це не впливає на будь-які інші положення цього Договору.

13.2. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, який очікував та бажав отримати Користувач при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

13.3. Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили можливість використання кваліфікованого електронного підпису (надалі – КЕП) або електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого КЕП або ЕЦП в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України. При цьому, Сторони погодили, що в випадку використання КЕП або ЕЦП, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

13.4. В межах виконання цього Договору Сторони погодили, що всі документи можуть передаватися між Сторонами в електронному вигляді за допомогою сервісу електронного документообігу вибраного Виконавцем (надалі - Сервіс документообігу). При цьому, слова «надати», «передати», «вручити», які зустрічаються в тексті цього Договору, передбачають, що такий документ буде переданий/наданий/вручений через Сервіс документообігу.

13.5. Умови цього договору регулюють відносини між Виконавцем та Користувачем. Вони не створюють жодних прав третіх осіб на пільги чи привілеї.14. Реквізити

Виконавець:

Svit Inc.

Svit One - tools for business Made in Svit