Публічні оферти (договори) про надання послуг

Публічна оферта та публічний договір щодо надання послуг доступу до сервісів svit.one, які надаються Svit Inc.


Загальні положення.

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною пропозицією (офертою) та публічним договором. Svit Inc., (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на нижче викладених умовах.

Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://svit.net/ua/policies-ua/oferty та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників).

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті svit.net є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Фізична або юридична особа, яка стає Замовником за Договором, зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

Послуга надається на платній або безкоштовній основі за вибором Замовника шляхом надання доступу до сервісу svit.net.

Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.2. цього Договору адресою, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом.

Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.


Терміни та визначення.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу svit.net на умовах, що викладені у даному Договорі.

Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

Виконавець – фізична особа – підприємець Cвистун Aдам Pоманович, який є власником сервісу svit.net та надає послуги визначені даним Договором.

Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась у встановлений на сервісі svit.net спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до сервісів svit.net на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Замовнику послуги обмеженого доступу до сервісу. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження зі Замовником.

Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника за доступ до сервісу svit.net.

Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі svit.net передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

Обліковий запис (Акаунт) – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс svit.net передає веб-бравзеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються svit.net для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу svit.net, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках svit.net зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-бравзері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів svit.net.


Предмет договору.

В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги, визначені нижче в підпунктах 3.1.1 - 3.1.3 цього Договору (надалі разом – «Послуги»), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю надані Послуги. Послуги за цим Договором включають в себе:

Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавцяу вигляді онлайн-сервісу (платформи) svit.net (надалі - «Портал»), розміщеного на інтернет-сайтах Виконавця svit.net, який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, створення особистого інтернет-сайту Замовника на Порталі або реєстрацію зовнішнього інтернет-сайту та його оформлення з використанням Порталу (надалі – «Послуга доступу»). Ціна Послуги доступу визначається відповідно до тарифу, наявного за посиланням: svit.net.

Розміщення реклами в мережі Інтернет (надалі – «Рекламні послуги»). Ціна Рекламних послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованих на сайті svit.net.

Крім надання Послуг, передбачених підпунктами 3.1.1 та 3.1.2 цього Договору, на підставі окремих домовленостей Сторін, Виконавець може надавати Замовнику додаткові Послуги на Порталі (надалі – «Додаткові послуги»). Ціна та опис Додаткових Послуг опубліковані за посиланням: svit.net.

Замовник погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті та зобов'язується виконувати «Угоду Користувача» (https://svit.net/ua/policies-ua/terms-ua) та «Правила розміщення інформації» (https://svit.net/ua/policies-ua/pravyla), які є невід'ємними частинами цього Договору. У разі, якщо до Угоди Користувача вносяться зміни після акцепту Оферти Замовником, Замовник має право користуватися редакцією Угоди Користувача та Правилами розміщення інформації, що діяли на момент прийняття Оферти, до закінчення строку Договору.

Місцем надання Послуг, визначених в п. 2.1 цього Договору є місцезнаходження Виконавця.


Порядок надання послуг.

Надання послуг починається після проходження Замовником реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

Послуги за даним Договором можуть надаватися Замовнику на платній або безкоштовній основі в залежності від вибору Замовника.

Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання послуг Виконавця. У разі якщо Замовник попередньо користувався платними послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.

В наданні послуги передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування сервісу. Перерви в роботі сервісу здійснюються в моменти найменшого навантаження сервісу. Інформація про призупинення надання послуг розміщується (оприлюднюється) на сервісі svit.net не менше, ніж за одну добу до початку призупинення.


Права та обов’язки сторін.

Виконавець зобов'язується:

Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг, а у випадку безкоштовного користування сервісом надавати той об’єм послуг, який визначений Виконавцем на власний розсуд.

Сповіщати Замовника про перерви в роботі сайту svit.net.

Виконавець має право:

У випадку використання Замовником платних послуг та нездійснення оплати таких послуг на наступний період, надавати йому об’єм послуг встановлений для Замовників, які використовують безкоштовні послуги сервісу.

Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті svit.net, за 15 календарних днів до їх впровадження.

Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу svit.net або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

Замовник зобов'язується:

При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.

Дотримуватися умов даного Договору.

Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт svit.net для ознайомлення з публікаціями Виконавця щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах.

Замовник має право:

Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

Відмовитись від отримання листів від сервісу svit.net.


Вартість послуг, порядок і терміни оплати.

Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем на сайті svit.net в розділах відповідних сервісів. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець може призупинити надання послуг в результаті чого Замовник автоматично переходить в безкоштовний тариф. Після здійснення оплати платних послуг Замовник автоматично, протягом 24 годин, переходить з безкоштовного тарифу до отримання того об’єму платних послуг які сплатив.

Рекламні послуги та Додаткові послуги надаються Виконавцем Замовнику протягом строків, встановлених у відповідних тарифах на Рекламні послуги та на Додаткові послуги.

Рекламні послуги та Додаткові послуги можуть надаватись Виконавцем Замовнику на умовах попередньої оплати або часткової післяплати за погодженням Сторін.

Оплата послуг здійснюється Замовником на сервісі svit.net через будь-який безпечний платіжний сервіс шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

По завершенню кожного звітного періоду надання Послуг за цим Договором, Сторони оформлюють акт наданих послуг (надалі – Акт) наступним чином: за фактично надані Послуги за звітний період Виконавець надсилає Замовнику Акт у двох примірниках не пізніше: – 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним, у разі складання Актів в паперовому вигляді; – 7-го (сьомого) числа місяця, наступного за звітним, у разі складання Актів шляхом використання електронного документообігу в порядку, передбаченому розділом 12 цього Договору.

Замовник зобов’язаний підписати Акт та передати його Виконавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надіслання його Виконавцем Замовнику, або в цей же строк надати мотивовані заперечення. Якщо у вказаний строк акти не підписані Замовником та/або не передані Виконавцю, та щодо них не надійшли мотивовані заперечення, Послуги вважаються надані належним чином та прийняті Замовником, а стан взаємних розрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Замовником. В цьому випадку не підписаний Замовником Акт породжує такі ж права і обов’язки для Сторін, як і підписаний та є підставою для оплати.


Обставини непереборної сили.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.


Термін дії Договору, порядок його зміни та розірвання.

Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сервісі, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

В разі належного виконання умов цього Договору Замовник має переважне право на продовження отримання платних послуг доступу на наступний період. В такому разі, при здійсненні ним попередньої оплати Послуги доступу за наступний період користування, надання такої Послуги продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Оферти.

В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

Для відмови від отримання платних послуг Замовнику достатньо лише не здійснювати оплату за наступний період, у зв’язку із чим Замовник автоматично переводиться в режим надання безкоштовних послуг.

У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Виконавця йому необхідно видалити свій акаунт на сервісі svit.net, надіславши відповідний запит на електронну адресу contact@svit.net. Після цього адміністратори сервісу видалять усю персональну та ідентифікаційну інформацію про акаунт Замовника.

Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.


Гарантії.

Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

Замовник надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на Порталі та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;

Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;

Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Порталі (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).


Порядок врегулювання спорів.

Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


Відповідальність та обмеження відповідальності сторін.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

Замовник в повному обсязі несе відповідальність за:

дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Порталі;

достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на Порталі та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.7 Оферти.

Беручи до уваги положення п. 9.2.4 та п. 11 Оферти, Замовник зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів Замовника.

Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, яких залучив Замовник та послугами яких Замовник скористався в подальшому.

Виконавець не несе відповідальності за персональні дані третіх осіб, які не були розміщені на сервісі самим Виконавцем.

Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливі із цим збитками.

Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавцем Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах оплаченої ним ціни Послуг.


Інші умови.

Всі матеріали, доступ до яких Замовнику надається Виконавцем є об’єктами прав інтелектуальної власності Виконавця. Виключні права на об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути створені Виконавцем у процесі надання Послуг Замовнику, зберігаються за Виконавцем.

Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили можливість використання кваліфікованого електронного підпису (надалі – КЕП) або електронного цифрового підпису (надалі – ЕЦП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого КЕП або ЕЦП в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України. При цьому, Сторони погодили, що в випадку використання КЕП або ЕЦП, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

В межах виконання цього Договору Сторони погодили, що всі документи передаються між Сторонами в електронному вигляді за допомогою сервісу електронного документообігу вибраного Замовником (надалі - Сервіс документообігу). При цьому, слова «надати», «передати», «вручити», які зустрічаються в тексті цього Договору, передбачають, що такий документ буде переданий/наданий/вручений через Сервіс документообігу.


Реквізити.

Svit Inc.


Svit One - tools for business Made in Svit